Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mures

Cuvântul Rectorului

Docendo discimus

Cuvântul Rectorului
 Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, lăcaș academic emblematic pentru această zonă a țării, cunoscut și recunoscut și peste hotare, funcționează de peste șase decenii, timp în care mii de medici și farmaciști s-au format aici pentru a se dedica celei mai nobile misiuni puse în slujba omului, salvarea vieții.

Profesia pentru care se pregătesc studenții Universității tîrgumureșene implică înainte de toate, cultivarea unor calități native, o suită de factori și condiții: competență și cunoaștere obținute prin studiu și cercetare, devotament și respect față de om și, implicit umanism,  generozitate și toleranță, acestea din urmă ca liant sine-qua-non al societății noastre academice.

Suntem moștenitorii și mesagerii unor culturi care, deși distincte uneori, s-au influențat reciproc. Armonizarea lor într-o formă de multiculturalitate constructivă poate și trebuie să inducă un efect sinergic și să se constituie într-un factor major de progres al Universității.

Relația student-medic-cadru didactic universitar este triada care funcționează, interacționează, stimulează, provoacă necontenit și rămâne necontenit perfectibilă. Docendo discimus - Învățare prin predare -  este deviza pe care o propun colegilor și pe care mi-o asum în numele lor. Avem cunoștințe și valori pe care trebuie să le transmitem celor de lângă noi.  Un transfer creativ al informației și al experienței profesionale ne va stimula spre o perfecționare continuă.

Pentru studenți, aceasta este o fermă promisiune, ei fiind beneficiarii direcți ai unei viziuni moderne privind pregătirea susținută și formarea exigentă în anii de studii, prin participarea lor activă la guvernarea procesului de învățământ.

Universitatea noastră va deveni cu atât mai competitivă, cu cât oferta educațională va păstra atât tradiția – incluzând aici calitatea actului medico-farmaceutic, a celui didactic și științific, cât și progresul, prin adaptarea continuă la cerințele pieței medicale europene.

Aparținem unei comunități academice cu o dinamică aparte. Ea ne motivează să fim parte componentă a unui demers de anvergură, la a răspunde provocării pe care o implică activitatea într-un mediu concurențial. Ezitarea asumării acestei poziții ne condamnă la stagnare care, de fapt, nu poate duce decât la involuție. O reacție constructivă decurge doar din conștientizarea apartenenței noastre la o elită.

Privim spre viitor cu dorința de a clădi o Universitate pentru viitor! Sunt sigur că păstrând tradiția, valorificând diversitatea și bazându-ne pe continuitate, această construcție va avea succes!

The University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş, an academic sanctuary emblematic for this area of ​​the country, known and recognized here and abroad, has been functioning for over six decades, during which thousands of doctors and pharmacists have been formed here to devote themselves  to the most noble mission in the service of man, saving lives.

The profession for which the students  of the University of Tîrgu Mureş prepare involves, first of all, the cultivation of native qualities and a series of factors and conditions: competence and knowledge acquired through study and research, dedication and respect for people and implicit humanism, generosity and tolerance, the latter being a sine-qua-non binder of our academic society.

We are heirs and messengers of cultures which, though sometimes distinct, have influenced each other. Harmonizing them into a constructive form of multi-culturalism can and must induce a synergistic effect and act as a major factor of progress of our University.


The student-physician-lecturer relationship is the triad which functions, interacts, stimulates, constantly challenges and remains continuously perfectible. Docendo discimus! - Learning by teaching! - is the motto that I suggest to my colleagues and I assume on their behalf. We have knowledge and values ​​that we  need to transmit to those around us. A creative transfer of information and professional experience will stimulate us towards continuous improvement.

For students, this is a firm promise, they are the direct beneficiaries of a modern view on the continuous preparation and demanding training in the years of study, by their active participation in school governance process.

Our university will become more competitive as the educational offer will keep both the tradition - including the quality of medical, pharmaceutical, didactic and scientific act, and the progress, by a constant adaptation to the requirements of the European medical market.

We belong to an academic community with a special dynamics. It motivates us to be part of a major approach to respond to the challenge which means working in a competitive environment. Reluctance to assume this position condemns us to stagnation, which, in fact, can only lead to involution. A constructive response arises only from the awareness of our belonging to elite.

We look to the future with a desire to build a university for the future! I am sure that if we keep the tradition, value diversity and rely on continuity, this construction will be successful!

 

Rector

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei