Information

Această manifestare ştiinţifică este organizată pentru a șaptea oară în România, și se doreşte a fi un prilej oferit doctoranzilor şi post-doctoranzilor în Medicină şi Farmacie de a-şi face cunoscute realizările din perioada studiilor de doctorat, în domeniile lor de activitate de cercetare.

În acelaşi timp le oferă posibilităţile de a se întâlni, de a se cunoaşte unii pe alţii, dar nu în ultimul rând de a cunoaște preocupările din activitățile de cercetare și studiile pe care le-au abordat.

Doar lucrările prezentate în cadrul manifestării vor fi publicate în extenso în revista Acta Medica Marisiensis (cotată B+ CNCSIS) a U.M.F. Tîrgu Mureș asigurându-se diseminarea informaţiilor și rezultatelor științifice obținute.

Limbile oficiale ale manifestării științifice sunt Româna și  Engleza, dar prezentările/slide-urile respectiv rezumatele și lucrările in extenso trebuiesc concepute și scrise integral doar în Engleză.

Lucrările care corespund cerinţelor, atât formal cât şi ştiinţific, după revizuirea lor prin procesul peer-review de către referenții revistei Acta Medica Marisiensis, precum și cu softul specializat anti-plagiat al revistei, vor fi publicate in extenso în limba engleză.

Data limită pentru înscriere, plata taxei de participare (taxa de publicare se va achita revistei AMM doar dupa acceptarea pentru publicare a articolului) şi trimiterea rezumatelor e

15 nov. 2014, orele 2400

(ora României GMT+2)

iar data limită pentru transmiterea lucrărilor in extenso pe site-ul Acta Medica Marisiensis este

9 dec. 2014, orele 2400

(ora României GMT+2) 

 

Vă rugăm să achitați taxa de participare, să transmiteți dovada acesteia și abia apoi lucrarea poate fi evaluată.

Vă aşteptăm la Târgu Mureş şi ne vom strădui să vă oferim ospitalitatea noastră pentru ca participarea la manifestare să fie un câştig științific pentru toţi.

Cerințe formale pentru rezumate:

- limba: Engleză
- lungime: 100-300 cuvinte
- număr de autori: maximum 7
- structură: introducere/obiective, materiale și metode, rezultate, concluzii,
- termeni cheie: 3-5 cuvinte

Cerințe formale pentru articole in extenso transmise și înregistrate on-line:

Acta Medica Marisiensis - on-line submissions site

This scientific event organized the 7th time in Romania offers a good opportunity to the PhD students and PostDoc  fellows from Medicine and Pharmacy field to present their achievements from doctoral studies period in their specific field of research.

In the same time it offers the possibility to meet, to know each other, but in the first place to acknowledge the aims of research and studies activities that were approached.

Only the papers presented within the scientific event will be published in extenso in Acta Medica Marisiensis journal (ranked B+) from our University Press publishing house, in order to disseminate the information and scientific results.

Official languages of the scientific event are Romanian and English, but the presentations/slides respectively the abstracts and full papers must be designed and fully written only in English.

The papers that will correspond to the journal requirements, formally and scientifically, after reviewing them through peer-review process by the Acta Medica Marisiensis reviewers, also after specialized check for anti-plagiarism, will be published in English.

The deadline for applications, fee payment for registration (publication fee will be payed to the AMM Journal only after publication accept of the article) and papers submissions is

Nov. 15th 2014 at 2400

(Romanian Time GMT+2)

and the deadline for in extenso (full lenght articles) transmission on Acta Medica Marisiensis site is

Dec. 9th 2014 at 2400

(Romanian Time GMT+2) 

 

Please consider to pay the Registration Fee, transmit the prove of payment and only after that the paper is evaluated.

We are waiting for you in Tîrgu Mureș and we assure you that we will offer our full hospitality in order to provide scientific achievements for all.

Formal requirements for abstracts:

- language: English
- length: 100-300 words
- number of authors: maximum 7
- structure: introduction/objectives, material and methods, results, conclusions,
- keywords: 3-5 words

Formal requirements for full articles on-line submission:

Acta Medica Marisiensis - on-line submissions site