About us

 

Despre noi

Misiunea Şcolilor Doctorale din cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureş (UMFST) https://www.umftgm.ro/doctorat.html) este de a descoperi, proteja, promova şi disemina cunoaşterea şi cercetarea în domeniul medical, farmaceutic, al ştiinţelor exacte şi umaniste, de a sprijini activitatea creativă şi promovarea culturii medicale şi a multiculturalismului dincolo de comunitatea tîrgumureşeană.

În vederea formării unei noi generaţii de cercetători, Şcolile noastre Doctorale  asigură pregătirea doctoranzilor prin activităţi de predare, seminarizare, evaluare, cercetare ştiinţifică, dezvoltare, potrivite specificului fiecărui domeniu de doctorat. Şcoala Doctorală organizează un masterat de cercetare avansată medico-farmaceutică şi urmăreşte atingerea unor înalte standarde de calitate prin selecţia riguroasă a doctoranzilor şi a conducătorilor de doctorat.

Şcoala Doctorală de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie a fost înfiinţată în anul 1965, având 53 de ani de pregătire a doctoranzilor. Din anul 2000, în cadrul Şcolii Doctorale s-au finalizat un număr de 715 teze de doctorat, cu primirea ordinului de confirmare. În cadrul Şcolii Doctorale se organizează 10 cursuri anuale (35% au ca titulari de curs profesori asociați din SUA, China, Marea Britanie, etc.), studii universitare de doctorat, pentru cele 3 domenii principale: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Actualmente, un număr de 78 de conducători de doctorat români si straini îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei noastre, având în îndrumare un număr de 294 doctoranzi.

Şcoala Doctorală de Litere, Ştiine Umaniste şi aplicate a fost înfiinţată în anul 2007 şi cuprinde acum domeniile Filologie, Istorie, Informatică, Inginerie şi Management. De la înfiinţare au fost finalizate şi confirmate de către CNATDCU un număr de 112 de teze de doctorat. Şcoala Doctorală de Litere, Ştiine Umaniste şi aplicate cuprinde un număr de 15 conducători de doctorat şi 67 de doctoranzi.

Internaţionalizarea Şcolilor Doctorale reprezintă o preocupare permanentă a conducerii UMFST şi IOSUD, stimularea internaţionalizării fiind obiectivul principal, care se realizează în special prin stimularea doctoratelor în cotutelă.

Masteratul de Cercetare Ştiinţifică Medico−Farmaceuticǎ (MCSMF) este un program de masterat organizat de SD, înfiinţat în anul 2013, care deschide studiile de doctorat. De la înfiinţare, acesta are un număr total de 233 de absolvenţi şi 91 studenţi masteranzi înmatriculaţi în anul 2018. Programa este actualizată, armonizată şi compatibilă cu cea a altor universităţi şi se bazează pe conţinut, nivel ştiinţific şi coerenţă. Absolvenţii obţin un număr de 60 de credite transferabile, primesc diploma de master şi obţin titlul de master în cercetarea medico-farmaceutică.

Cele mai importante realizări ale Şcolilor Doctorale în 2017 sunt: un număr mult mai mare de teze de doctorat finalizate, creșterea numărului de doctorate în cotutele cu universităţi de prestigiu din Europa, un număr foarte mare de atestate de abilitare obţinute, un număr crescut de doctoranzi înmatriculaţi, creşterea concurenţei la admitere, un număr crescut de masteranzi înmatriculaţi, creşterea numărului şi a factorului de impact al publicaţiilor ISI ale doctoranzilor si ale conducătorilor ştiinţifici de doctorat.

În cadrul Şcolilor Doctorale din cadrul IOSUD al UMFST este preţuită iniţiativa, integritatea şi excelenţa.

 

 

About Us

The mission of the Doctoral Schools from the Institution Organizing University Doctoral Studies of University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Tîrgu Mureş (UMFST) (https://www.umftgm.ro/doctorat.html) is to discover, protect, promote and disseminate knowledge and research in the medical, pharmaceutical field, to support creative work and to promote medical culture and multiculturalism beyond the community of Tîrgu Mureş.

In order to form a new generation of researchers, our Doctoral Schools ensures the training of PhD students through teaching activities, seminars, evaluation, scientific research, development, activities appropriate for each PhD study field. The Doctoral School organizes an advanced medical-pharmaceutical research master, and it aims at achieving high-quality standards through the rigorous selection of PhD candidates and PhD supervisors.

The Medicine, Dentistry and Pharmacy Doctoral School was founded in 1965, having 53 years of doctoral training. Since 2000, 715 PhD theses have been defended and have received the confirmation order. Currently, the Doctoral School organizes 10 annual courses (35% of which are held by associate professors from USA, China, UK, etc.) and includes PhD studies for three main areas: medicine, pharmacy, and dentistry.  Currently, a number of 78 Romanian and foreign PhD supervisors are working in our institution, guiding 294 PhD students.

 

The Doctoral School of Letters, Humanities and Applied Sciences was founded in 2007 and now includes the fields of Philology, History, Informatics and Engineering and Management. Since the establishment, 112 PhD theses have been finalized and confirmed by CNATDCU. The Doctoral School of Letters, Humanities and Applied Sciences comprises a number of 15 doctoral supervisors and 67 PhD students.

The internationalization of the Doctoral School is the permanent concern of UMFTGM and IOSUD, the stimulation of the internationalization process being the main objective that is achieved through the stimulation of cotutelle PhD programs.

The Master Program of Scientific Medico-pharmaceutic Research (MCSMF) is a master's degree program organized by the Doctoral School, founded in 2013. Since its beginning, there have been 233 graduates in total, and 91 students enrolled in 2018. The curriculum is up-to-date, harmonized and compatible with other universities; it is based on content, scientific level, and coherence. Graduates get 60 transferable credits and obtain the master's degree in medical-pharmaceutical research.

 

The Doctoral School’s achievements in 2017: a much higher number of completed PhD theses, an increase in the number of PhDs in cotutelle with prestigious universities in Europe, the increased number of habilitations certificates obtained, a greater admission competition, an increased number of publications and impact factors for PhD students and PhD supervisors.

 

In the Doctoral Schools, we cherish the core values of initiative, integrity and excellence.

Prof. dr. Rodica Bălaşa

Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

Professor Rodica Bălaşa

Director of the Doctoral University Studies Council