Information

Conferinţa Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori care a ajuns la cea de a 12-a ediţie, este o oportunitate oferită doctoranzilor şi post-doctoranzilor în domeniile Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Filologie, Istorie, Informatică, Inginerie şi Management pentru diseminarea realizărilor din perioada studiilor de doctorat, în domeniile lor de activitate de cercetare.

Lucrările prezentate vor fi publicate în rezumat în revista Acta Medica Marisiensis (http://actamedicamarisiensis.ro/), indexată în baze de date internaţionale (BDI), revistă a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş.

Pentru domeniile filologie, istorie, informatică, inginerie şi management lucrările in extenso vor fi publicate într-un volum colectiv ce va apărea la Editura University Press.

Limbile oficiale ale conferinţei sunt Româna și  Engleza. Lucrările în rezumat şi prezentările acestora se redactează şi se susţin în limba Engleză.

Lucrările care corespund cerinţelor, atât formal cât şi ştiinţific, au posibilitatea de a fi publicate in extenso, doar după revizuirea lor prin procesul peer-review de către referenții revistei Acta Medica Marisiensis.

 

 

The Conference of PhD Students and Young Doctors, which reached the 12th edition, is an opportunity for PhD and post-doctoral students in the fields of Medicine, Dentistry, Pharmacy, Philology, History, Informatics, Engineering and Management to disseminate their achievements during the PhD studies in the fields of their research activity.

The presented papers will be published in summary, in the journal of George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureş - Acta Medica Marisiensis (http://actamedicamarisiensis.ro/), indexed in international databases (BDI).

For the fields of philology, history, computer science, engineering and management articles in extenso will be published in a collective volume that will appear at the University Press Publishing House.

The official languages of the conference are Romanian and English. The abstract papers and their presentations are written and supported in English.

Articles that meet the requirements, both formal and scientific, have the possibility of being published in extenso, only after the review made by the reviewers of Acta Medica Marisiensis through the peer-review process.