Home

WELCOME to the 12th PhD Students Conference - 2019

 

Stimaţi doctoranzi şi conducători ştiinţifici de doctorat,

Şcoala Doctorală din cadrul I.O.S.U.D. a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș, are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi în data de 11 Decembrie 2019, la cea de a 12-a Ediţie a  Conferinţei Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori (http://phd.umfst.ro/), inclusă în programul amplu de manifestări ştiinţifice şi culturale al Zilelor Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș.

Conferinţa Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori vă propune un program ştiinţific atractiv, care abordează teme  de actualitate din domeniile medicină, medicină dentară, farmacie, filologie, istorie, informatică, inginerie şi management. Astfel, programul Conferinţei oferă sesiuni plenare şi comunicări ştiinţifice susţinute de invitați din străinătate și coordonatori ştiinţifici de doctorat, cu înalt prestigiu academic. Această manifestare ştiinţifică reprezintă pentru participanţi o excelentă oportunitate de colaborare, networking, lărgirea orizontului ştiinţific şi nu în ultimul rând, pentru doctoranzi, de a-şi dezvolta abilităţile de comunicare în cadrul unei manifestări ştiinţifice.

În prezent, există în Universitatea noastră echipe de cercetare interdisciplinare, flexibile şi dinamice ale căror lideri sunt modele pentru tinerii doctoranzi cât şi pentru studenţi. Pe lângă laboratoarele de cercetare cu aparatură modernă din cadrul facultăţilor, Centrul Avansat de Cercetare Medicală și Farmaceutică (CCAMF, http://ccamf.umftgm.ro/), reprezintă un exemplu de infrastructură de cercetare de înaltă calitate la nivel internaţional, fiind un centru de referință în țară.

Data limită pentru înscriere, plata taxei de participare şi trimiterea rezumatelor este 22 noiembrie 2019, orele 2400 (ora României GMT+2).

Website: http://phd.umfst.ro/

Pentru domeniul Medicină, abstractele vor fi publicate in revista Acta Medica Marisiensis, iar pentru domeniile filologie, istorie, informatică, inginerie şi management lucrările in extenso vor fi publicate într-un volum colectiv ce va apărea la Editura University Press.

Desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice va avea loc la Centrul Integrat pentru Studii Farmaceutice (clădirea Facultăţii de Farmacie). Hartă – click aici!

Vă aşteptăm cu drag la Conferinţa IOSUD a UMFST G. E. Palade Tg. Mureş!

 

Dear PhD students and PhD supervisors, 

The Doctoral School of I.O.S.U.D. of George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Tîrgu Mureş (UMFST), has the great pleasure to invite you to participate on December 11, 2019, to the 12th  Conference of Ph.D. Students and Young Doctors http://phd.umfst.ro/ , conference included in the extensive program of scientific and cultural manifestations of George Emil Palade UMFST Days.


The Conference of PhD Students and Young Doctors proposes you an attractive scientific program that addresses topical issues in the fields of medicine, dentistry, pharmacy, philology, history, informatics, engineering and management. Thus, the Conference program offers plenary sessions and scientific communications supported by foreign guests and PhD supervisors with high academic prestige. This scientific manifestation represents an excellent opportunity for participants to collaborate and broaden the scientific horizon, and last but not least for PhD students to develop their communication skills within a scientific manifestation.

Currently, there are interdisciplinary, flexible and dynamic research teams in the university whose leaders are models for young PhD students and  undergraduate students. In addition to advanced faculty research laboratories, the Advanced Medical and Pharmaceutical Research Center (CCAMF, http://ccamf.umftgm.ro/ ) is an example of high-quality research infrastructure at international level, being a center of reference in the country.

The closing date for registration, the payment of the participation fee and the submission of abstracts is November 22, 2019, 2400 GMT (Romanian Time GMT + 2).

 Website:http://phd.umfst.ro/

For the Medicine field, the abstracts will be published in the journal Acta Medica Marisiensis, and in the fields of philology, history, computer science, engineering and management articles in extenso will be published in a collective volume that will appear at the University Press Publishing House.

The scientific manifestations will take place at the Integrated Center for Pharmaceutical Studies (the Faculty of Pharmacy). Map - click here!

We look forward to seeing you at the Conference organized by IOSUD of G. E. Palade UMFST Tg. Mureş!

Prof. dr. Rodica Bălaşa

Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

Prof. dr. Iulian Boldea

Director adjunct  al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

Prof. dr. Lucian Puşcaşiu

Director al Consiliului Școlii Doctorale De Medicină și Farmacie

Prof. dr. Alexandru Cistelecan

Director al Consiliului Școlii Doctorale de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate

Professor Rodica Bălaşa

Director of Doctoral University Studies Council

Professor Iulian Boldea

Deputy Director of Doctoral University Studies Council

Professor Lucian Puşcaşiu

Director of Doctoral School of Medicine and Pharmacy

Professor Alexandru Cistelecan

Director of Doctoral School of Letters, Humanities and Applied Sciences